Hero image

O nás

História školy

Vznik opatrovne

Dňa 1. marca 1947 bola v Rudine otvorená prvá detská opatrovňa v budove štátnej ľudovej školy. Prvým riaditeľom sa stal Stanislav ŠUJANSKÝ a opatrovateľkou Jozefína SOVIŠOVÁ . Na zápis sa dostavilo 50 detí.

Detská opatrovňa bola v roku 1948 premenovaná na materskú školu. Jej činnosť netrvala dlho pre nedostatok učebných pomôcok. Svoju prevádzku začala opätovne po šesťročnom odstupe 31. marca 1959. Riaditeľkou sa stala Elena ČUNTÁLOVÁ.

Zmeny vo vedení

Dňa 6. októbra 1966 pre hygienické nedostatky a závady bola materská škola uzavretá. Jednou z nezabudnuteľných osobností, ktoré deťom rozdávali lásku bola učiteľka Berta PFITZNEROVÁ.

Dňa 3. januára 1967 bola obnovená prevádzka v novo upravenej budove. Zapísaných 60 detí bolo rozdelených do dvoch tried. Do funkcie riaditeľky nastúpila Margita RYBÁRIKOVÁ.

V školskom roku 1968/69 nastali zmeny v riadení kolektívu materskej školy. Za riaditeľku bola vymenovaná Štefánia LEPIEŠOVÁ, ktorá na riaditeľskom poste zotrvala do septembra 1978, kedy odišla pracovať ako metodička na Okresné pedagogické stredisko v Čadci. Na jej miesto nastúpila Lýdia ŠKULCOVÁ. Túto náročnú funkciu vykonávala do konca augusta 1991.

Od septembra 1991 vymenovali za riaditeľku materskej školy Martu KUBIČKOVÚ.

Rekonštrukcie budovy

Budova terajšej materskej školy prešla veľkými rekonštrukciami. V školskom roku 1975/76 bola upravená v rámci generálnej opravy. V roku 1979 škola získala pričlenením súkromného bytu pre svoje účely jedáleň, sklad potravín a kuchyňu. Vybudovalo sa ústredné kúrenie, dokončilo sa oplotenie, zabudovali sa preliezky, bola vykonaná rekonštrukcia elektrickej inštalácie, tepelná izolácia v triede na poschodí.

Od roku 1992 má materská škola vlastnú prípojku vody a v roku 2005 dal starosta obce p. Guzma Lukáš vydlaždiť prístupový chodník zámkovou dlažbou. Vybudovaním spoločnej kotolne so ZŠ umožnilo od roku 2005 vykurovať materskú školu biomasou.

Zariadenie interiéru

V auguste 2009 bola vykonaná rekonštrukcia oboch umývariek na prízemí a poschodí. Staré drevené okná z prednej časti budovy a aj vchodové dvere boli vymenené za plastové. V roku 2010 bol zakúpený nový nábytok do 2. triedy a v roku 2011 do prvej triedy. V roku 2011 bola časť starých drevených okien na budove materskej školy nahradená plastovými oknami. V roku 2012 bol vymenený starý nábytok za nový v tretej triede, v jedálni sa previedlo vymaľovanie priestorov a položila sa nová podlaha.

Veľké zmeny boli zaznamenané aj v kolektíve zamestnancov. Pri výchove detí sa vystriedalo veľa učiteliek, ktoré svoj život zasvätili krásnemu, ale náročnému povolaniu.

Nezábudka

Nemožno vynechať nepedagogických pracovníkov, ktorí vo veľkej miere pomohli pri výchove celých generácií. V roku 1991 sa zo štvortiednej materskej školy stala , pre nedostatok detí, jednotriedka. Prepustili sa nadstavové učiteľky. Mnohé našli uplatnenie v iných materských školách, ale veľa muselo začať vykonávať aj iné profesie.

Od 1. júla 2002 zamestnávateľom materskej školy je Obec Rudina.

Na počesť 60. výročia prvej zmienky o detskej opatrovni a 40. výročia prevádzky materskej školy v súčasnej budove od 1. marca 2007 nesie naša materská školy názov NEZÁBUDKA.