Hero image

O nás

Jedáleň

Na tento týždeň nieje zverejnený jedálny lístok.

Odhlasovanie obedov

Cena stravnej jednotky za mesiac / jedno nezaopatrené dieťa
38€

Školský poplatok

Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ:
13 EUR/ mesačne do 15. dňa vmesiaci
IBAN: SK51 5600 0000 0031 5291 2002
Predškoláci poplatok neplatiaPlatba za stravovanie

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci na účet číslo: SK42 5600 0000 0031 5291 7014

V prípade neprítomnosti dieťaťa v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr do 07:15 hod.
prednostne v sekcií jedáleň - informácie (nad týmto textom formulár) alebo na tel. číslo 041/ 4214553

Za stravu, ktorá nebude včas odhlásená musí zákonný zástupca dieťaťa zaplatiť príspevok za stravné v plnej výške.

Predškoláci platia mesačný poplatok za stravné v sume 13 EUR!

Zoznam alergénov (nariadenie EÚ 1169/2011)