Hero image

O nás

Krúžky

Folklórny

Cieľom krúžku je rozvíjanie zvykov a tradícií. Deťom dávame možnosť hrať sa s ľudovými hračkami. Deti si choreografie môžu vyskúšať pred obyvateľmi obce.

Galéria

Jazykový

Cieľom krúžku je osvojiť si základné komunikačné schopnosti, a to pomocou jasne zábavnej formy ako sú napríklad detské piesne, kreatívne hry, veselé obrázky a zábavné dialógy. dôraz je kladený na opakovanie slovnej zásoby a gramatických konštrukcií v takej miere, aby si dieťa vytvorilo dostatočne pevné základy pre ďalší rozvoj jazykových zručnosti.

Galéria

Malí ochránári

Zameriava sa na enviromentálno-pestovateľské práce. Prostredníctvom krúžku chceme u deti vzbudiť záujem o prírodu a jej ochranu. Do krúžkovej činnosti chceme zaradiť aj separovanie odpadu a zber použitých batérií. S deťmi plánujeme založiť vyvýšené záhony, v ktorých budeme pestovať bylinky a zeleninu.

Galéria

Anglický

Cieľom krúžku je hravou formou osvojiť si vedomosti z anglického jazyka na elementárnej úrovni. Nebudú chýbať básničky, pesničky, ktoré spojíme s pohybovou aktivitou. Čím skôr sa Vaše dieťa začne zoznamovať s cudzím jazykom, tým lepšie zvládne začiatky tohto jazyka na základnej škole.

Galéria