Pridané: 22.4.2024 o 09:09
Prečítané: 0x

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ RUDINA

Thumbnail

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ RUDINA  

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

a)      deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2024

b)      deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, 

Na povinné predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti s trvalým pobytom v Rudine. 

Právo na prijatie na školský rok 2024/2025 majú deti, ktoré do 31. augusta 2024 dovŕšia vek 4 roky

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy budú uprednostnené: 

  1. deti, ktoré dovŕšili 3. rok veku, pred deťmi mladšími ako 3 roky,
  2. v prípade prijímania 2-ročných detí tie, ktoré dovŕšia 3. rok veku do 31.12.2024,
  3. súrodenci detí navštevujúcich materskú školu,
  4. deti osamelých rodičov, samo živiteľov a iných prípadov náročnej sociálnej situácie. 

Ďalšie informácie o prijímaní  do materskej školy: 

a)      Podmienkou prijatia dieťaťa do materskej školy je zvládnutie základných hygienických a  seba obslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní). Dodatočné zistenie ich nezvládania môže byť dôvodom na prerušenie dochádzky

b)      Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je informácia lekára o absolvovaní povinného očkovania

c)      Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa i vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia. V prípade  dieťaťa so zdravotným postihnutím (zmyslovým alebo telesným) rozhoduje riaditeľka o prijatí po vyjadrení príslušného odborného lekára

d)      Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je možné v prípade, ak MŠ dokáže dieťaťu vytvoriť potrebné  materiálne, hygienické a iné špecifické podmienky. 

e)       Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby prejavia až po nástupe do materskej školy, riaditeľka MŠ rozhodne o diagnostickom alebo adaptačnom pobyte, počas ktorého si overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania (§ 108 školského zákona), príp. či pristúpi po predchádzajúcom upozornení rodiča k návrhu o vydaní rozhodnutia o prerušení alebo predčasnom ukončení dochádzky do MŠ z dôvodu, že materská škola nie je schopná vzhľadom na svoje podmienky na výchovu a vzdelávanie primeraného druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia dieťaťa (Školský zákon § 28 ods. 12 a 13). 

f)      Z dôvodu ľahšej adaptácie alebo diagnostiky dieťaťa možno dieťaťu určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt v rozsahu najviac 4 hodiny denne na obdobie nepresahujúce 3  mesiace. 

g)      Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok. Deti môžu byť prijímané aj počas školského roka, pokiaľ to umožňujú kapacity MŠ. Prednostne budú akceptované žiadosti, ktoré boli predložené  v čase vyhláseného zápisu detí do MŠ.  

h)      K žiadosti na  pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania („odklad“) je potrebné doložiť písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast. 

i)       Riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí dieťaťa do MŠ do 15. júna 2024.

 

                                                                                   Zuzana Brodňanová, riaditeľka MŠ


Riaditeľ MŠ Rudina