Hero image

O nás

Súčasnosť


O NÁS


Materská škola plní úlohy Školského vzdelávacieho programu Nezábudka spoznáva svet. Vlastné zameranie materskej školy vychádza z kutikulárneho materiálu Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Zameriavame sa na všestranný rozvoj osobitosti dieťaťa, jeho sociálneho, fyzického, emocionálneho a intelektuálneho vývoja v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami, na prípravu podnetného prostredia, ktoré je základom pre zážitkové učenie, učenie vlastnou aktivitou, skúmaním, bádaním, prostredníctvom hier a výchovno-vzdelávacích aktivít.

Hlavným zameraním Materskej školy Rudina 444 je utvárať zdravý životný štýl posilňovaním a rozvíjaním individuálneho, kolektívneho a verejného zdravia, vyvážene rozvíjať všetky stránky života pre plnohodnotný a zmysluplný život v súlade splnením NPPO, posilniť prvky dopravnej výchovy a disciplíny, utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti, rozvíjať počiatočnú gramotnosť prostredníctvom ľudovej slovesnosti, poznať kultúrne tradície našich predkov.


PONUKA AKTIVÍT OD "A DO Z"


A - angličtina zábavnou formou výučby od 3-6 rokov

B - besiedky pre rodičov a starých rodičov-babička a deduško vitajte v škôlke, vianočná akadémia

C - cvičenie, pohyb detí v prírode a každodenné cvičenie

Č - čistenie zubov po obede - projekt "Zdravé zúbky nebolia"

D - deň detí, deň Matiek, Deň MŠ, Deň rodiny, dopravné akcie

E - exkurzie - knižnica, železničná stanica, potraviny, pošta, Obecný úrad, Družstvo,

F - fotografovanie - zachytenie života detí v priebehu celého školského roka

G - grafomotorika - pravidelná práca s pracovnými zošitmi, listami

H - Hravo-zdravo - ŠkVP - hra je pre deti na prvom mieste, hasiči-ukážka techniky a práce hasičov

I - informovanosť - denný kontakt s rodičmi, schôdzky, rodičovské združenia, informačné nástenky, odkazy a informácie o aktivitách na web stránke MŠ, individuálny prístup k deťom

J - jedálniček - vyvážená a pestrá strava, ovocná desiata, ovocie a zelenina na posilnenie imunity

K - kultúrne vystúpenia a programy, divadelné predstavenia, zábavné dopoludnia

L - logopedická prevencia

M - malý ochranár prírody

N - novodobé technicko-informačné prístroje a práca s nimi - práca s Bee-Bot, interaktívne tabule, práca s PC

O - oslavy - vianočných a veľkonočných sviatkov, narodenín a menín detí

P - pitný režim po celý deň, práca policajtov a psovodov - ukážky

R - rešpektovanie osobnosti dieťaťa, rozvíjanie záujmu a kreativity detí, relaxačné cvičenia

Š - škola naša materská - rozvíja celoročný vzťah detí k prírode, deti sa učia samostatnosti a socializácii, život v kolektíve, športovanie zábavnou formou

T - tvorivé dielne s rodičmi, pripravujeme - tekvičkové slávnosti, imatrikulácie, vianočné zdobenie medovníkov, zachovávanie ľudových tradícií v obci

Ú - úsmev a spokojnosť detí a rodičov

V - výtvarné súťaže-školské a okresné, výlety

Z - zážitkové učenie, základná škola - príprava na vstup do ZŠ, návšteva ZŠ, zber odpadového papiera v spolupráci s rodičmi