Pridané: 19.4.2024 o 11:04
Prečítané: 0x

Informácie k zápisu detí do MŠ-Rudina

Thumbnail

Informácie k zápisu detí do MŠ

Zápis detí do Materskej  školy, Rudina 444, 02331 Rudina  na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v termíne :

Termín podávania žiadostí:    od 02.05.2024 do 31.05.2024

Čas:  od  10:00 hod.- do 12:00 hod. a 14:00 hod.- do 16:00 hod.

Zápis sa uskutoční v kancelárii riaditeľky MŠ, ktorá sa nachádza v budove Materskej školy Rudina 444 na prvom poschodí vľavo. Na zápis si prineste:

1. Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi dieťaťa a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast (potvrdenie je súčasťou žiadosti),

2. občiansky preukaz, rodný list  a kartičku poistenca dieťaťa.

Na zápis príďte aj so svojím dieťaťom! 

Písomné žiadosti, ktoré nebudú podané v  riadnom termíne, bude možné doručiť riaditeľke materskej školy do 31.5.2024, a to: osobne, poštou, elektronicky prostredníctvom mailu.

Tlačivo  Žiadosti o prijatie do MŠ   si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole alebo si ho stiahnuť zo stránky materskej školy: 

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť musí byť  podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami.

Kvôli uľahčeniu komunikácie medzi materskou školou a zákonným zástupcom Vás prosíme vypísať aj Písomné vyhlásenie o dohode, že rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi.

 Po vyplnení a podpísaní ho doručí do materskej školy podľa pokynu riaditeľa školy.

Žiadosť môžete doručiť:

  • osobne
  • poštou

Pre dieťa, ktoré k 31.08.2024 dosiahne 5. rok veku, je predprimárne vzdelávanie povinné!

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9      a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. ( školského zákona ).

 

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti vyžaduje podpis oboch rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa. Rodičia/zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému rodičovi/zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti predloži riaditeľke školy
písomné vyhlásenie 

V prípade, že zadováženie súhlasu – podpisu druhého zákonného zástupcu/rodiča na žiadosti o prijatie je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa zákonný zástupca/ rodič predloží riaditeľke školy čestné vyhlásenie.


Riaditeľ MŠ Rudina